Download za was – tydźenski plan

Štož sej přehladnje napisaš, to ći wjac po hłowje njechodźi. Runje, hdyž su wšitcy doma, nastanje husto zaćišć, zo sy w jednym róžku hotowy a druhi je hižo zaso zamjetany. To je napinace. Fakt je, zo je domjacnosć nadawk bjez kónca a zo móhł so jej wšědnje tež bjezkónčnje wěnować – runje, hdyž su małke dźěći w domje.

wjace čitać

Kreatiwne hłójčki pytane!

Hejda, wy doma w dźěćacych stwach: Što da runje takle činiće? Wostudu pasć je strowe, smy nawuknyli – ale prošu nic přehnawać. Tohodla mamy nimo inspiracijow za staršich tež tón abo tamny nadawk za was. Wjeselće so na lute małe ideje, kiž móžeće doma přesadźić.

A štóž je hižo sam na rjane wrótnosće přišoł, hoberske LEGO-wěže twarił, pisane wobrazy stworił abo sej što tež přeco wumyslił – my wjeselimy so na wašu mejlku a wozjewimy ideje rady na tutej stronje!

što tu namakaće?

Čas bjez šulskeje winowatosće, bjez pěstowarnje a bjez wulětow na hrajkanišćo, do kupjele abo kina je wužadanje za kóždu swójbu. My skićimy wam ideje najwšelakorišeho razu: hry za nutřka, wonka, pod blidom a we łožu. Prawje bórze namakaće tu lisćinu aktiwitow, kotrež hodźa so bjez wulkeho napinanja přesadźić.

Snano su waše dźěći hižo na kreatiwne ideje přišli? Potom pósćelće nam foto z małym tekstom! Wozjewimy to rady w rubrice Dźěći za dźěći!

Jeli maće přeća abo přispomnjenja, pósćelće nam hołbika přez kontaktowy formular.

Karfreitag

Karfreitag ist in unserem Kulturkreis der bekannteste Sterbetag eines Menschen. Die Christenheit trauert. und bereitet sich bereits seit Wochen auf diesen Tag vor. Dieses Gedenken kehrt jedes Jahr wieder. Es lässt uns innehalten im Strom der Zeit. Und es ist die unbedingte Notwendigkeit für das darauffolgende Osterfest.

Viele Menschen werden diesen Karfreitag und das bevorstehende Osterfest nicht mehr miterleben können. Das Sterben hat durch die Corona-Pandemie im vergangenen Jahr erheblich zugenommen. Auch wenn viele Menschen glauben, dass es für viele verstorbene Menschen auch ein Ostern gibt, fällt das Abschiednehmen schwer. Und auch Kinder und Jugendliche müssen immer wieder Abschied nehmen. Wie aber nehmen sie Abschied? Wie kann man ihnen dabei helfen?

„Karfreitag“ weiterlesen

Martha und co. aus Vetschau vielen dank!

Im ersten Lockdown haben wir Euch die Trachtenausmalbilder zur Verfügung gestellt. Anfang des neuen Jahres bekamen wir dann eine Mail vom Hort der Möglichkeiten aus Vetschau. Die Kinder der WITAJ-Gruppe Anka, Lea, Greta, Fritz, Martha und Antonia haben ihre Trachtenbilder über die Hortner:in eingesendet und hier sind nun ihre wunderbaren Werke. Sehr farbenfroh und mit eigenen Mustern. Wir freuen uns sehr darüber, dass sowohl die katholische, die Hoyerswerdaer als auch die Spreewälder-Burger Tracht so schön bunt gestaltet wurden. Vielen Dank dem Hort der Möglichkeiten Vetschau für die Einsendung und euch Kindern einen herzlichen Dank für eure Gestaltung.

Verlorene generation?

Man liest zurzeit viel von der aktuellen verlorenen Generation. So machen die verlorenen Präsenzzeiten für Schüler:innen an den Schulen und der damit einhergehende Verlust von Lehrinhalten aus den aktuellen Jahrgängen eine verlorene Generation. Sie lernen einfach nicht mehr genug in der für die Inhalte vorgesehenen Zeit. Das, was jetzt versäumt wird, muss also in den nächsten Jahren noch irgendwie reingeschoben werden. Aber es lässt sich wohl nichts mehr aufholen – liest man weiter. Verspielt ist verspielt. Diese Menschen haben einen großen Nachteil für ihr gesamtes weiteres Leben. Und die Jahrgänge, die letztes und dieses Jahr Abitur oder die mittlere Reife abgeschlossen haben bzw. im Frühjahr abschließen werden, machen einen Abschluss mit der Fußnote “Corona-Abschluss”. Es wird wie ein Stempel sein, eine Brandmarkung, eine Schublade. Vielleicht auch bei manchen als selbstbewusst getragenes Abzeichen, denn sie haben es ja trotz allem geschafft. Aber will man den Schreibern glauben, so werden diese jungen Menschen ein Leben lang ein geringeres Einkommen verbuchen, als das sie es hätten können – ohne Corona.

„Verlorene generation?“ weiterlesen

Zhubjena generacija?

Čitamy tuchwilu wjele wo aktualnej zhubjenej generaciji. Tak činja zhubjene prezencne časy za šulerki a šulerjow na šulach a z tym falowaca wučbna maćizna z aktualnych lětnikow zhubjenu generaciju. Woni njenawuknu cyle jednorje wjace dosć w za wobsahi předwidźanym času. To, štož so nětko zakomdźi, ma so potajkim w přichodnych lětach hišće někak zasunyć. Ale nachwatać drje so ničo wjace njehodźi – čitamy dale. Přěhrate je přěhrate. Tući ludźo maja wulku njelěpšinu za swoje cyłe dalše žiwjenje. A lětniki, kotrež su loni abituru abo srjedźnu zrałosć złožili abo to lětsa činja, změja wotzamknjenje z připisom „korona-wotzamknjenje“. Budźe to kołk, woznamjenjenje, kašćik. Snano tež pola někotrych kaž sebjewědomje nošene znamješko, wšako su woni to najebać wšeho zdokonjeli. Ale chceš-li pisarjam wěrić, změja tući młodźi ludźo cyłe žiwjenje niše dochody hač bychu je měć móhli – bjez korony.

wjace čitać

Erschöpfung

Die Erkenntnis aus dem letzten Artikel ist, dass alle Lösungsansätze für ein halbwegs geordnetes Familienleben, inklusive Arbeit und Schule, innerhalb der Familie gefunden werden (müssen). Vielleicht bedeutet das, dass man sich letzten Endes im Moment auch nur auf sich selbst und seine engste Familie verlassen kann.

Helfende Großeltern, Freunde oder andere Vertraute sollen ihre Kontakte auf das absolute Minimum reduzieren und dürfen nicht mehr aktiv werden. Genau wie Familien selbst ja auch. Alles spielt sich nur noch im kleinsten Kreis ab. Das trägt dazu bei, dass Spannungen in den Familien zunehmen. Schon im ersten Lockdown mussten wir erfahren, dass häusliche Gewalt zunimmt. Freundschaften zerbrechen, psychisch Vorerkrankte haben einen enorm erhöhten Leidensdruck. Gleichzeitig sind Kurplätze begrenzt, teilweise sind gar Kurhäuser geschlossen. Das Online-Angebot von Schulen kommt nur schleppend in Gang – vor allem auf dem Land. Damit stehen Kinder, Jugendliche und Eltern vor Bergen von Aufgaben ohne bzw. mit wenig Begleitung. Natürlich gibt es positive Ausnahmen.

„Erschöpfung“ weiterlesen

sprócnosć

Dopóznaće z poslednjeho artikla je, zo maja so wšitke rozrisanja za někak rjadowane swójbne žiwjenje inkluziwnje dźěło a šula, w swójbje samej namakać. Snano woznamjenja to, zo móžemy so na kóncu momentanje jenož na sebje samych a najwušu swójbu spušćeć.
Dźědojo a wowki, přećeljo a dalši nam bliscy ludźo maja swoje kontakty na absolutny minimum redukować a njesmědźa nam hižo aktiwnje pomhać. Runje tak, kaž wšak tež swójby same. Wšitko wothrawa so jenož hišće w najmjeńšim kruhu. To přinošuje k přiběracej napjatosći w swójbach. Hižo w prěnim lockdownje dyrbjachmy nazhonić, zo přiběra domjaca namóc. Přećelstwa so rozłamaja, čwěle psychisce schorjenych so sylnje stopnjuja. Runočasnje su městna za kuru wobmjezowane, zdźěla su wotpowědne domy samo zawrjene. Online-poskitk šulow prawje njefunguje – wosebje we wjesnych kónčinach. Tuž steja dźěći, młodostni a starši před horami nadawkow bjez resp. ze snadnym přewodom. Wězo dawaja tež pozitiwne wuwzaća.

wjace čitać

Hof-/Garten-/Straßenspiele

Vor lauter Zeit zu Hause weiß man manchmal gar nicht mehr, was man noch alles machen kann als Kind. Langeweile ist zwar wichtig. Denn durch sie wird man als Kind in die Situation gebracht sich neue Dinge zu überlegen, um einen Weg aus der Langenweile heraus zu finden. Kreativität wird also gefördert. Auch Selbstständigkeit. Mitunter auch Selbstfindung und Selbstwirksamkeit.

Was aber wenn man von Langeweile genug hat?

„Hof-/Garten-/Straßenspiele“ weiterlesen

Hry na dworje, na zahrodźe a na dróze

Z luteho časa doma njewědźa dźěći druhdy scyła wjace, što móhli hišće činić. Wostuda drje je wažna, přetož přez nju přińdu dźěći do situacije, sej nowe wěcy přemyslić, zo bychu puć z wostudy namakali. Kreatiwita so potajkim spěchuje, tež samostatnosć. Druhdy tež sebjenamakanje a samoskutkownosć.

Što pak, hdyž maš dosć wot wostudy?

wjace čitać

Familie heute. familie morgen?

Familie versteht sich heute grundsätzlich nur unter Pandemiebedingungen. Familie heute ist kaum noch zu vergleichen mit Familie vor dem März 2020. Eine Bereitschaft in der breiten Bevölkerung für harte Maßnahmen war im Herbst 2020 wohl noch nicht gegeben. Der zweite harte Lockdown ereilt uns erst im Dezember. Kinder und Schüler finden sich zuhause wieder. Aber U-Bahnen und Großraumbüros sind mehr oder weniger voll und Dienstberatungen finden heute häufiger analog statt, als noch im Frühjahr. Die Wirtschaft darf nicht einbrechen. Systemrelevant ist, was systemrelevant ist. Und was systemrelevant ist, muss geschützt werden. Okay.

Ist Familie systemrelevant? Sind Kinder und Jugendliche, sind Schulen und Kitas, sind Eltern systemrelevant? Wo bewegt sich unter dieser systemrelevanten Blase nun Familie? Wie läuft es hier unter Pandemie-Bedingungen?

„Familie heute. familie morgen?“ weiterlesen

swójba dźensa. swójba jutře?

Swójba dźensa woznamjenja:

Swójba zrozumi so dźensa zasadnje pod wuměnjenjemi pandemije. Swójba dźensa je lědma hišće přirunajomna ze swójbu do měrca 2020. Zwólniwosć šěrokeje ludnosće za krute naprawy njebě drje w nazymje 2020 hišće data. Druhi kruty lockdown nas trjechi hakle w decembru. Dźěći a šulerjo su doma. Ale podzemske železnicy a wulke běrowy su mjenje abo bóle połne a słužbne wuradźowanja wotměwaja so dźensa husćišo analognje hač hišće w nalěću. Hospodarstwo njesmě so sypnyć. Za system relewantne je, štož je za system relewantne. A štož je za system relewantne, ma so škitać. Okay.

Je swójba za system relewantna? Su dźěći a młodostni, su šule a pěstowarnje, su starši za system relewantni? Hdźe pohibuje so pod tutym za system relewantnym pucherjom nětko swójba? Kak běži tu pod wuměnjenjemi pandemije?

wjace čitać