Kontakt & impresum

Chceš z nami rěčeć? Maš ideje, prašenja, kritiku? Potom napisaj nam rady mejlku – my so přizjewimy.

Du möchtest mit uns sprechen? Du hast Ideen, Fragen, Kritik? Dann schreib uns gerne – wir melden uns.

chceš nas wopytać

Potom pój do běrowa Swójbneho kubłanja do Chrósćic abo do Němsko-Serbskeho ludoweho Dźiwadła Budyšin.

Du willst uns besuchen?

Dann komm ins Büro der Familienbildung in Crostwitz oder ins Deutsch-Sorbische Volkstheater Bautzen.

TU NAS NAMAKAŠ

Du Findest uns

Rěčny centrum WITAJ
Póštowe naměsto 2

Němsko-Serbske ludowe dźiwadło
Seminarska 12
02625 Budyšin

mejlka: dziwajso@gmail.com

WITAJ Sprachzentrum
Postplatz 2

Deutsch-Sorbisches Volkstheater
Seminarstraße 12
02625 Bautzen

E-mail: dziwajso@gmail.com

Pisaj nam – Schreib uns

Impresum

http://www.dziwajso.com je zhromadny produkt kooperacije Serbskeje dźiwadłoweje pedagogiki NSLDź Budyšin a Swójbneho kubłanja RCW.

Zamołwitosć:

Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t.
Rěčny centrum WITAJ

Socialny team

Swójbne kubłanje

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

telefon +49 (0) 35 91 / 55 04 00
fax +49 (0) 35 91 / 55 03 75

e-mail: lorenc.jankowsky@witaj.domowina.de
internetowa strona: http://www.dziwajso.com

dokład wobrazow: wužiwane fota pochadźeja ze swobodneje strony pixabay a z priwatneho archiwa awtorkow z wuraznym přizwolenjom.

Redakciska zamołwitosć & awtorske prawa

Redakcisku zamołwitosć za internetowu prezentaciju http://www.dziwajso.com ma Swójbne kubłanje Rěčneho centruma WITAJ. Redakcionelne přinoški su z awtorskim prawom škitane, Dalše wužiwanje a rozmnoženje stej jenož z woznamjenjenju tych zawinowarjow – mjenowane jako „dziwajso.com, produkt dźiwadłoweje pedagogiki NSLDź Budyšin a Swójbneje kubłanju RCW“ dowolenej. Změny njejsu dowolene.

Pokiwy a namjety nastupajo wudospołnjenje a korektury wobsaha našeje strony posrědkujeće prošu na adresu lorenc.jankowsky@witaj.domowina.de.

Za wobsahowu komunikaciju, swójske ideje, zapóswanja swójskich molowankow, paslenkow abo fotow wužiwajće prošu mejlku dziwajso@gmail.com.

Pokiwy k eksternym linkam

Wotpowědnje § 5 wotr. 1 Zakonja wo telesłužbach (Teledienstegesetz – TDG) je Rěčny centrum WITAJ za „swójske wobsahi“ jako poskićowar wobsaha (Content provider) zamołwity. Z pokazkami na dalše žórła (Querverweise) rozšěrjamy spektrum swojeho poskitka. Z tym Wam Rěčny centrum WITAJ „cuze wobsahi“ spřistupnja. Za nje je Rěčny centrum WITAJ jeničce zamołwity, hdyž wo nich (potajkim tež wo móžnym njezakonskim resp. chłostajomnym wobsahu) wě a je-li jemu technisce móžno, zo jich wužiwanju zadźěwa (§ 5 wotr. 2 TDG).
Při zapřijeću linkow je Rěčny centrum WITAJ wězo cuze wobsahi na to pruwował, hač móže jemu z nich ciwilnoprawniska abo chłostanskoprawniska zamołwitosć nastać. Tola pokazki na dalše žórła su dynamiskeho razu. Zakoń wo telesłužbach pak Rěčny centrum WITAJ njezawjazuje, zo by cuze wobsahi pospochi na změny pruwował. Zhoni-li Rěčny centrum WITAJ wo tym, zo konkretny poskitk, na kotryž pokazuje, ciwilno- abo chłostanskoprawnisku zamołwitosć wuskutkuje, potom pokazku na tutón wobsah wotstroni, je-li to technisce móžne a zastupujomne.

Wuzamknjenje rukowanja

1. Wobsah online-poskitka
Rěčny centrum WITAJ njegarantuje za aktualnosć, korektnosć, dospołnosć abo kwalitu poskićenych informacijow. Naroki rukowanja hladajo na awtora, kotrež so na škodu materielneho abo ideelneho razu poćahuja a kiž běchu z wužiwanja abo njewužiwanja poskićenych informacijow resp. z wužiwanja njeprawych a njedosponych informacijow nastali, su zasadnje wuzamknjene, jeli so awtorej njemóže dopokazać wina na zakładźe zaměrneho a hrubje zwjeršneho jednanja. Wšitke poskitki su dobrowólne a njezawjazowace. Rěčny centrum WITAJ sej wuraznje wobchowa prawo, dźěle stronow abo cyłkowny poskitk bjez wosebiteho připowědźenja změnić, wudospołnjeć, wotstronić abo wozjewjenje na wěsty čas abo scyła cofnyć.

2. Pokazki a dalše žórła w interneće
W zwisku z direktnymi abo indirektnymi pokazkami na cuze internetowe strony („linki“), kotrež su zwonka zamołwitosće awtora, by zawjazk rukowanja jenož potom nastał, hdyž awtor wobsah znaje, ma-li technisku móžnosć a je-li to technisce přicpěwajomne, zo jich wužiwanju w padźe njezakonskeho wobsaha zadźěwa. Awtor tuž wuraznje deklaruje, zo běchu pokazki na druhe žórła za čas wozjewjenja strony bjez ilegalnych wobsahow. Awtor nima žadyn wliw na tuchwilne a přichodne wuhotowanje a na wobsahi jako dalše žórło podatych stronow. Z tuteje přičiny so tule wuraznje distancuje wot wobsaha wšitkich jako dalše žórło podatych internetowych stronow, kotrež buchu po wozjewjenju swójskeje strony změnjene. Tute zwěsćenje płaći za wšitke we wobłuku swójskeho internetoweho poskitka podatych linkow a pokazkow kaž tež za cuze zapisy w hóstnej knize, diskusijnym forumje a dopisowarskich lisćinach, kotrež bě awtor zarjadował. Za ilegalne, njekorektne abo njedospołne wobsahi a předewšěm za škodu, kotraž z wužiwanja abo njewužiwanja po tutym puću podatych informacijow nastanje, rukuje jeničce poskićer strony, na kotruž so jako dalše žórło skedźbnja, nic pak tón, kotryž z linkom na wěste wozjewjenje jeničce skedźbnja.

3. Awtorske prawa a prawo woznamjenjenja
Awtor so prócuje, zo by we wšitkich publikacijach awtorske prawa za wužiwane grafiki, zwukowe dokumenty, videosekwency a teksty wobkedźbował resp. swójske grafiki, zwukowe dokumenty, videosekwency a teksty abo grafiki, zwukowe dokumenty, videosekwency a teksty bjez licency wužiwał.
Za wšitke w internetowym poskitku mjenowane a ewtl. přez třećich škitane marki a znački tworow płaća njewobmjezowanje postajenja wotpowědneho prawa woznamjenjenja a prawa wobsydstwa potrjecheneho zapisaneho mějićela. Jeničce z pomjenowanja njehodźi so wotwodźeć, zo njeje marka z prawom třećeho škitana. Copyright za wozjewjene a wot awtora samoho zhotowjene objekty wobchowa sej awtor stronow. Rozmnoženje abo wužiwanje tajkich grafikow, zwukowych dokumentow, videosekwencow a tekstow w dalšich elektroniskich abo ćišćanych publikacijach njejstej bjez wurazneho přihłosowanja awtora dowolenej.

4. Prawniska hódnota tutoho wuzamknjenja rukowanja
Tute wuzamknjenje rukowanja ma so jako dźěl internetoweho poskitka wobhladować, z kotrehož sem so na tutu stronu skedźbnja. Njewotpowěduja-li dźěle tutoho teksta abo jednotliwe formulacije płaćacemu zakonjej resp. njewotpowěduja-li jemu dospołnje, njepotrjechi to tamne dźěle dokumenta w jich wobsahu a płaćiwosći.