Hry na dworje, na zahrodźe a na dróze

Z luteho časa doma njewědźa dźěći druhdy scyła wjace, što móhli hišće činić. Wostuda drje je wažna, přetož přez nju přińdu dźěći do situacije, sej nowe wěcy přemyslić, zo bychu puć z wostudy namakali. Kreatiwita so potajkim spěchuje, tež samostatnosć. Druhdy tež sebjenamakanje a samoskutkownosć.

Što pak, hdyž maš dosć wot wostudy?

wjace čitać

žonglěrowanje lochko

Kajke su waše prózdniny? Přeco hišće nam wirus žadyn měr njeda – snano je tež waš nazymski dowol skepsał? Zo njeby so wam doma wostudźiło, mamy tu mały tutorial za zwučowanje žonglěrowanja za was. Štóž nima buliki njech sej hrabnje mandariny abo něšto, štož so derje hodźi – z jejami snano hišće tróšku dočakać. Hdyž ćini wam wjeselo, móžeće sej wězo wotpowědne buliki wobstarać! Dźensa pokaza wam Filip prěni krok žonglaže.Wón wam dokładnje pokaza, kak měhli zwučować a na čo měli dźiwać, zo bychće wuspěšni byli. Wuspytajće raz a trenujće doma, zo sće potom na přichodne widejo derje přihotowani!

Wjace čitać

Čmjeła Hana twari insektowy hotel

Čmjeła je wulka pomoc při wopróšenju zeleniny a sada. W Němskej znajemy 36 družinow čmjełow.
Wot toho su 16 wohroženych.

Kak móžemy čmjełam pomhać?

  • njewužiwaj w zahrodce žady jěd
  • hdyž rědšo trawu syćeš abo dźěl zahrody jaku dźiwju łuku wostjiš, ma čmjeła rjany žiwjenski rum
  • sadź wšelake rostliny, kotrež tež hišće w pózdnym lěću kćěja
    (na přikład kulojty wóst, lěćny bóz, mak, kopřiwy a cycawki, mlóč, dźećel, želbija, cyblink, lawendl …)
wjace čitać

Dźiwadło z objektami [1] – Naša klasiska nohajca

Zasadnje je to takle: Hač dźiwadło abo klankodźiwadło – woboje hodźi so ze wšěmi móžnymi wěckami na jednore wašnje přihotować a hrać. Wšitke objekty wšědneho dnja dadźa so wožiwić. Ze wšěmi móžemy stawizny wuwiwać a sej tak wjesołe hodźinki darić. Štóž je hižo raz w klankodźiwadle pobył wě, zo so tu nimo nam znatych klankow tež hinaše wěcy přez jewišćo hibaja: klapa listoweho kašćika móže tola tež rjana šěroka huba być, wobroćene chošćo ma najrjeńšu frizuru a swěčnik móže ze swojimi rukami wjele nadźěłać.

wjace čitać

Płomjo online

Lube dźěći,

k pjatkej zaso nowostka z redakcije PŁOMJENJA: Dokelž sedźiće přeco hišće doma w dźěćacych stwach a njeje móžno w šulskich přestawkach a hodźinach zhromadnje w PŁOMJU listować, je so tute nětko online wozjewiło.

wjace čitać

Sonyłójak za dobre sony

„Soń, Hanka, soń, měsačk hižo přez štomy hlada…“ W raju sonow je wšitko móžne. Móžeš lećeć, spody wody dychać, ludźi zetkać, kiž daloko preč bydla, so do njeznatych swětow zanurić. Hanka wě, kak najlěpje do tutoho swěta sonow přińdźeš. Lehnješ so jednorje do łoža, začiniš woči a sej wusnješ… Ale někak so jej to před publikumom tak lochce njeradźi. Tež jeje najlubša melodija ju do raja spara njenjese. Jenož derje, zo znaje Hanka trik: wowcki ličić. A woprawdźe! Posledna wowcka wozmje ju sobu na jězbu: Stwa so wotewri a wona leći z mróčelemi, płuwa jako rybička hłuboko w morju a zwěri sej samo do swětnišća k hwězdam a měsačkej. Haj, w KOLEBAWCE je wšitko móžne. Ale wě Hanka tež, kak zaso wotućiš?

wjace čitać

płomjo-krimije

Lube dźěći doma w dźěćacych stwach! Trjebaće něšto na wuši??? PŁOMJO je něšto za was přihotowało. Wšě małe a wulke detektiwy su prašeni.

Potajkim wuši nastajeć, derje kedźbować a na kóncu něšto dobyć. YOUTUBEowy kanal Płomjenja namakaće, hdyž NĚTKO TULE KLIKNYĆE a w tutym prěnim wideju wam Pětr wšitko rozkładźe:

wjace čitać

Kreatiwne hłójčki pytane!

Hejda, wy doma w dźěćacych stwach: Što da runje takle činiće? Wostudu pasć je strowe, smy nawuknyli – ale prošu nic přehnawać. Tohodla mamy nimo inspiracijow za staršich tež tón abo tamny nadawk za was. Wjeselće so na lute małe ideje, kiž móžeće doma přesadźić.

A štóž je hižo sam na rjane wrótnosće přišoł, hoberske LEGO-wěže twarił, pisane wobrazy stworił abo sej što tež přeco wumyslił – my wjeselimy so na wašu mejlku a wozjewimy ideje rady na tutej stronje!