Swójbne wulěty ze spřećelenej swójbu

Dołho dosć dyrbjachu wšitcy čakać, doniž njesmědźa so zwonka swójskich štyrjoch sćěnow abo swójskeje ležownosće oficialnje zaso z přećelemi a spřećelenymi swójbami zetkawać. Nětko je čas přišoł. Wužiwajće tutu parcielnu swobodu a zrěčće so z wašimi lubymi.

Šwikńće so na koleso a šnórujće sej pućowanske črije. Wzmiće sej přikryw za piknik a pjelńće nachribjetnik z jabłukami, mlokowymi całtami, poprjančkami a wodu. Wjedro hraje sobu. 15-km-prawidło je zběhnjene, powětr je čerstwy kaž hižo lětdźesatki nic wjace. Njetrjebaće ani do Sakskeje Šwicy jěć, zo byšće wjeselo měli. Ta budźe zawěsće přeběhana, runje kaž zwěrjency. Čakajće hišće tróšku, doniž njeje wulki nawal na zwěrjency a hłowne wulětne cile nimo a wotkryjće sej domiznu.

W lisćinje su mnohe tudyše kolesowarske a pućowanske puće mjenowane. Snano leži jedyn cyle we wašej bliskosći. Zwěsćće to a hižo móžeće přichodny kónc tydźenja startować. Zo njebyšće ničo zabyli, smy wšitke wažne wěcy zwobraznili. Snano pakuja sej dźěći swójske nachribjetniki? Zwobraznjena póštowa karta je dźěl swójbneje kampanje „Zhromadny čas“ kooperaciskich partnerow „Zažne pomocy“ wokrjesa Budyšin, Syće za prewentiwny škit dźěći a swójbneho kubłanja Rěčneho centruma WITAJ.