ŠULSKO-PĚSTOWARSKI HOMEOFFICE

Šulerjo dyrbja so kóždy dźeń znowa motiwować, doma dźěłać. To je za nich jara njezwučene. Hewak wopušća dom a su potom tam: hdźež so poprawom šula čini. Tam su wučerjo, přećeljo, sobušulerjo. Dawa kruty sedźenski porjad, kruty hodźinski plan a dawaja krute časy za přestawki, hry a zabawu. Kelkož hodźi so na tutym systemje tež kritizować, tak jara drje tučasnje mnohim dźěćom a staršim tutón rum a tež wučerjo faluja. Nětko dyrbi so wulki dźěl doma wotměwać, hdźež knježi poprawom za dźěći swjatokowy modus. To su wosebite wužadanja za našich małych-wulkich šulerjow. Prěni trumpf za runje tak wužadanych staršich je, runje tole přeco před wočomaj měć.

Što móže pomhać?

Kóžde dźěćo je hinaše a kóždy staršiski dźěl je hinaši. Tak je tež kóžda swójba hinaša. Wy měli wjele wupruwować, zo byšće prawy puć za was namakali. Jedna móžnosć je: Sydńće so zhromadnje z wašimi šulskimi dźěćimi za snano improwizowane wulkoběrowowe pisanske blido. Spytajće zhromadnosć wutworić z tym, zo du wšitcy zhromadnje za pisanske blido. Wy móžće paralelnje waše e-mejlki přehladać, telefonaty wjesć, rešerše činić a podobne. Snano faluje hišće nakupowanska lisćina abo nowy tydźenski plan? Dźěsću radźi so tak lěpje, so do swojeho dźěła dać. Sčińće sej rjenje. Snano maće we wjelbiku abo kamoru hišće titku sušeneho sadu abo někotre crackery k motiwaciji.

Copyright Křesćan Schröter

Započće najlěpje přeco w samsnym času, dorěčće sej z dźěćimi, hdy je přestawka. Spytajće po móžnosći analogne a digitalne nadawki wotměnjejo spjelnić. Hdyž ma so jednory nadawk za šulu spjelnić, kaž wumolowanje abo paslenje, móže so tola tež cejdejka zapinyć. Wuspytajće w přestawce někotre wotpinanske zwučowanja a zakónčće šulski dźeń z něčim, štož motiwowuje: na přikład z wusyłanjom, za kotrež trjeba so waše šulske dźěćo jenož na konopej sydnyć, kotrež pak płaći přiwšěm jako wěcna wučba:

Za zakładnošulske dźěći:

Za zakładnošulske a pěstowarske dźěći:

Tež pěstowarske dźěći dyrbja so na situaciju zwučić, zo su cyły dźeń doma. Snano so wam poradźi, je dopołdnja z jednorymi nawodami k paslenju zaběrać, dołhož ze šulskimi dźěćimi dźěłaće. Snano namakaće tež dobre předšulske nadawki, kotrež wone z wjeselom spjelnja, wšako su tež hižo wulke. Na kóncu móža so wšitke dźěći k wusyłanju na konopeju zhromadźić.

Za pěstowarske dźěći:

  • Strony z elefantom: https://www.wdrmaus.de/elefantenseite/# (Tuta strona bu za 3- do 6-lětnych wuwita a da staršim informacije, kak móža stronu a wobsahi wusyłanjow zarjadować a podpěrać. Tež předłohi k wućišćenju, paslenske nawody a mnoho wjace steji k dispoziciji.)

Doporučeny čas za wědome wšědne wužiwanje medijow leži pola

20 mjeńšin za 3-lětne dźěći a

hač do 90 mjeńšin za 13-lětnych.

W časach socialneje distancy běži pak jara wjele přez digitalne alternatiwy. Jedyn stream wjace móže potajkim runjež dowoleny być. Njezabudźće pak při tym tak husto kaž móžno wosobinsku rozmołwu z dźěćimi pytać a sej stawizny dźěći wědomje naposkać.

Copyright Křesćan Schröter