Přiwšěm – Won! Won! so wuběhać!

Tež we wrótnych časach coronoweho wirusa je wšěm staršim jasne, zo dyrbja dźěći won, zo trjebaja pohib a čerstwy powětr. A budźmy sprawni – nic jenož wone! Starši, kotrymž to dźěłowy čas dowoli, njech sej na chwilku z dźěćimi do přirody wućeknu. Tu nikoho njenatyknješ a nasrěbaš so powětra, swěcy a nowych mocow. Tuchwilu wšak njeje móžno, na pućach a zahrodach ze susodźic dźěćimi hrać.

Dokelž njeje běhanje ze staršimaj runjewon najwjetše wjeselo za dźěći, předstajimy wam tu IMPULSY, z kotrymiž hodźa so dźěći derje k (dale)běhanju pohnuć. Tak njebudźe puć wostudły, ale wjesoły dyrdomdej.

Zo pak njeje běhanje ze staršimi runjewon najwjetše wjeselo za dźěći je tež znate. Tohodla předstajimy wam dźensa IMPULSY, kotrež so derje za to hodźa, dźěći k (dale)běhanju pohnuć. Tak njebudźe puć wostudła tortura swarjenja, ale wjesoły dyrdomdej.

Što njesmě pobrachować?

lupa, dalokowid, kompas, słódkosće, měšk za namakanki

Spěwčki a hrónčka

Kóždy druhi krok liči. Hdyž sće ličbu 10 docpěli wołajće wšitcy zhromadnje: Wulki kłobuk, dołhi kij a předešćnik a doprědka, dozady, nabok a wróćo. Pjata, palcy nohu horje!

Spěwy bjez słowow

Starši hwizdaja melodiju spěwa. Dźěći maja spěw spóznać.

Barby a wěcy namakać, kiž so we wokolinje namakaja.

Ja widźu, štož ty njewidźiš a to je …

muchorizna, habl, šiplenka, kołp, atd.

Schowanje

Přeco wotměnjejo so liči a schowa. Přeco schow  w směrje puća namakać, zo so cil bliži.

Konik

Pytajće sej kij – tutón budźe waš kóń. Na kiju móžeće nětko kónc puća jěchać. Dźěćo móže so z indianom stać abo dźiwjeho konja změrować – wone móže ze zwěrjatami rěčeć. Starši rěča a wotmołwja z konjacym hłosom. Tak hodźa so njeskónčnje wjele stawiznow wuwiwać.

Jank a Hanka

Starši dadźa słódkosće na puć padać, dźěći smědźa je hromadźić a zjěsć.

Mjeztym…

… wzamy sej lupu abo dalokowid a wobhladamy sej dźiwy při puću (mrowje, bruki, muchi, atd.) abo ptački na polu.

Rjećazy ze słowami tworić – něšto za starše dźěći

Mać abo nan dadźa zestajene słowo do hry. Na přikład křiwy štom. Dźěći maja k tomu namakać zmysłapołny a rady tež wrótny dodawk, na přikład štomowe łopjenołopjenowy karuselkaruselowy konik atd.

Sej puć pokazać dać

Nan abo mać zawjaza dźěsću woči a wodźi je tak po puću. Při tym ma dźěćo nadawk dokładnje poskać, što wone w přirodźe słyši. Wězo je tež móžno, zo dźěćo staršeju wodźi a sej nadawki wumysli.

Balansować a krosnować

Štomy, kiž w lěsach leža so wo wjele lěpje ke krosnowanju hodźa, hač nastroje na hrajkanišćach. Wone su nowe a wotměnjaca zabawa. Tu maja starši móžnosć za přestawku, mjeztym zo sej dźěći přirodu wotkryja.

Kamjenje

Kamjenje hromadźić je přeco wjeselo za dźěći. Štó namaka najrjeńši a wosebje hładki kamjeń? Kajke formy namakamy, na čo nas dopominaja? Chcemy wobrazy z nimi kłasć abo něšto napisać? Móžnosće bjez kónca!

Pokłady

Wšitko, štož dźěći namakaja, móže drohotny pokład być. Hromadźće tute pokłady! Snano namaka so doma kućik za lěsne namakanki?

So na wosebite wašnje pohibować

Wužadanje je, wšě móžne wašnja pohibowanja wuspytać – jenož prošu nic prawje porjadne běžeć! Skakać, wróćo běžeć, nabóčne skakanje abo běhanje, rejujo, kaž zajac abo cyyyyyle poooomału …

Tuta lisćina da so wězo njeskónčnje dalewjesć. Wjeselimy so na waše ideje abo wobrazy zhromadneho pućowanja!

kónčna sada:

Wuwědomće sej, zo njeje pućowanje z dźěćimi fitnesowy program, kiž ma so tak spěšnje kaž móžno přewjesć. W srjedźisću steji zhromadny čas w přirodźe. Tak změjeće wjele wjesela a wočerstwjenje. Přiměrće hru a tempo dźěćom a spytajće swět z jich wočimi wobhladować. To so na kóždy pad wudani!